โครงการส่งเสริมสิทธิเกษตรกรเพื่อเอเชีย

Asia-Pacific Farmer's Program: APFP

โครงการสนับสนุนเกษตรกรเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Farmers’ Program: APFP) ต้องการส่งเสริมให้องค์กรเกษตรกรเข้าไปมีส่วนร่วมทางนโยบาย เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรเกษตรกร โดยการมุ่งเน้นให้องค์กรเกษตรกรมีการพัฒนาธุรกิจของชุมชน สำหรับประเทศไทยมี เป้าหมายและกลยุทธ์ ในการจัดทำกิจกรรมภายใต้องค์ประกอบการพัฒนาบริการทางเศรษฐกิจขององค์กรเกษตรกร สมาชิกองค์กรเกษตรกรและองค์กรการผลิตและการตลาดมีระบบสมาชิกที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น ซึ่งสมาชิกสามารถเข้าถึงบริการทางธุรกิจแบบมืออาชีพ โดยมีกลยุทธ์ในการผลักดันให้แต่ละองค์กรเกษตรกรระดับชาติจัดตั้งธุรกิจในเครือข่ายของตัวเอง ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ รวมทั้งมีการส่งเสริมให้แต่ละองค์กรเกษตรกรระดับชาติพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามความเหมาะสมของเครือข่าย เช่น การใช้มาตรฐานสำหรับเพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์และการขยายตลาดของสินค้า,การจดทะเบียนกลุ่มตลาดเป็นบริษัท เป็นต้น 

กลุ่มสมัชชาคนจน

กลุ่มเกษตรอินทรีย์ จังหวัดสุรินทร์

กลุ่มประมง

กลุ่มเหมืองแร่ จังหวัดนองบัวลำภู